Informasjon til studenter:

 • Studenter bes komme direkte til timen, til den tiden du har fått fra din psykolog i SMS-innkallingen.
 • Vennligst møt opp presis for å unngå unødvendig tid i venterommet. Du vil bli hentet av din behandler til avtalt tid.
 • Vask hendene grundig når du ankommer og når du er ferdig med din konsultasjon, eventuelt bruk desinfiserende håndvask.
 • Avstå fra håndhilsing og klemming, og forsøk å holde minimum to meters avstand til andre.
 • Vi oppfordrer dere alle til å følge Folkehelseinstituttets anbefalinger, se gjerne på deres sider for informasjon.

Avbestilling av timer:
Avbestillingsrutiner opprettholdes som normalt

Har du symptomer, eller er du syk?

Konsultasjoner for studenter som har symptomer på eller har konstatert luftveisinfeksjoner, er hjemmeisolert eller i hjemmekarantene, skal alltid gjennomføres via telefon/videokonsultasjon. Informasjon om dette vil bli gitt  både ved timebestilling og i SMS-påminnelse om timeavtalen.

Tiltak for studenter og ansatte:

 • Ingen med symptomer på luftveisinfeksjon, eller som har vært i nærkontakt med syke, skal komme på kontoret. Dette gjelder både psykologer, klienter og besøkende.
 • Alle ansatte skal respektere pålagte smitteverntiltak, karantener eller eventuelt isolasjon, og også ha lav terskel for selvpålagte karantener ved mistanke om smitte.
 • Om studenter eller terapeut får symptomer i timen, vil de tilbys munnbind og konsultasjonen vil avsluttes.
 • Psykologer og ansatte oppfordres til å vaske hendene nøye med såpe og vann før og etter hver time, samt før og etter lunsj og eventuelle møter.
 • Det finnes desinfiserende håndvask på alle kontorer og i venterommet.
 • Det oppfordres til å holde avstand, unngå håndhilsing, klemming eller annen kroppslig kontakt for alle som jobber ved eller kommer til time.

Information for students:

 • Students are being asked to come directly to the therapy session, at the time shown in your SMS-notification from your therapist.
 • Please show up to your appointment at the appropriate time in order to avoid waiting in the waiting room. Your therapist will pick you up at the time you have agreed upon.
 • Please wash your hands once you arrive, and once you have finished your session, and make use of hand desinfectant if needed.
 • Refrain from shaking hands and hugging, and try to maintain a distance to others of two meters.
 • We encourage you to follow the recommendations from the NIPH, please review their website for information.

Cancellation of sessions:
Cancellation policies remain unchanged.

Do you experience symptoms, or are you ill?

Consultations for students who have symptoms of, or have been diagnosed with respiratory tract infections, are in home isolation or home quarantine, shall always be given as telephone/video consultations. Information regarding this will be given when consultations are offered, and in the SMS reminder of the session.

Measures for students and therapists

 • No one with symptoms of respiratory tract infections, or those who have been in close contact with sick persons, can show up for on-campus consultation. This applies for therapists, as well as students.
 • All employees must respect the measures in place to prevent transmission, quarantine, or possibly isolation- and impose self-quarantine if they suspect being infected.
 • If students or therapists observe symptoms during therapy session, facial masks must be put on, and the consultation will be ended.
 • Therapists are encouraged to wash their hands thoroughly with soap and water before and after each consultation.
 • Hand disinfectant is available in the therapy room
 • All are encouraged to keep a distance, avoid shaking hands, hugging and other forms of bodily contact for all students and therapists.