Om SiS

Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) er studentstyrt. Vi legger til rette for at du som student skal ha det best mulig i studietiden.

Nærmere 13.000 studenter er tilknyttet SiS gjennom UiS, tre høyskoler og to fagskoler i regionen. SiS er ikke en del av Universitetet i Stavanger eller andre utdanningsinstitusjoner, men er en uavhengig bedrift.

Våre 95 medarbeidere tilbyr deg bokhandel, kafeer, boliger, sportssenter, barnehage, psykososiale helsetjenester – og mye mer. Vi gir også tannlegestøtte og arrangementstøtte til deg som student, i tillegg til velferdsmidler og oppstartsmidler til studentorganisasjonene. Flere millioner kroner brukes på dette årlig.

Semesteravgiften

Semesteravgiften til SiS er på 460 kroner. Den må du betale før du får tilgang til våre tilbud. Semesteravgiften gir deg også adgang til forelesninger, øvinger og eksamen ved lærestedet, samt studielån.

Studenter på NORDPLUS-, SOKRATES- og ERASMUS-programmer er unntatt, siden semesteravgiften er betalt som en del av utvekslingsavtalen.

Styret i SiS

Hvis du vil ha et godt bevis på at SiS virkelig er studentenes egen bedrift, trenger du ikke gå lenger enn til vårt styre. Halvparten av styremedlemmene er selv studenter, inkludert styreleder og nestleder.

Styret består av åtte valgte representanter. Av disse er fire studentvalgte, to ansatte og to representanter fra høgskolene/universitetets ledelse. Siden studentene har flertall ved styreleders dobbeltstemme, har derfor studentene stor innflytelse på utviklingen av våre tilbud.

Som student er du alltid velkommen til å møte styret før møtestart. Enten for å komme med innspill, eller si din mening om det du måtte ønske.

Styremøter 2021
Styresaker legges ut fortløpende

03.02.21
24.03.21
02.06.21
06.-08.09.21 (styreseminar)
20.10.21
08.12.21

Styret i SiS i 2021:

Sander Brimsøe Thomassen (leder/student)
sanderbthomassen@gmail.com/ 934 81 901

Lizelle Haugland (nestleder/student)
lizelle.haugland@live.com / 932 14 707

Alva Eide (student)
alva.eide@hotmail.com / 479 01 046

Stian Andersen (student)
stian.andersen@hotmail.no / 958 85 791

Frank Bremnes (ansatt)
frank.bremnes@studentensbeste.no / 412 34 162

Hilde Selvig Hatteland (ansatt)
hilde.selvig@studentensbeste.no / 990 16 663

Ole Ringdal (UiS)
ole.ringdal@uis.no / 51 83 33 01

John Øivind Eggesbø (KiR)
rektor@kir.no97159739

Protokoller 2020
Legges ut etter godkjennelse påfølgende styremøte

03.02.20
01.04.20
23.04.20
03.06.20
16.09.20
16.11.20 – elektronisk behandling
03.12.20

Vararepresentanter:

Kristian Thorske (student)
krissundal@gmail.com/ 45101914

Øyvind Åfløy (student)
yvindfly@gmail.com

Julia Andberg (student)
Julia_andberg@hotmail.com / 923 02 472

Vetle Torstenbø
Vetle.torstenbo@lyse.net905 93 866

Øzlem Turan (ansatt)
ozlem@studentensbeste.no / 915 67 073

Øyvind Bethuelsen (ansatt)
ob@studentensbeste.no / 952 23 884

Astrid Birgitte Eggen (UiS)
Astrid.b.eggen@uis.no413 24 572

Kristin Fjelde Tjelle (VID)
Kristin.fjelde.tjelle@vid.no / 40406030

Tilslutningsskolene
Åpenhetsprinsipper

ÅPENHETSPRINSIPPER I SiS 2019
Vedtatt av styret i møte 27. februar 2019

1. Mål
SiS skal være en organisasjon som praktiserer åpenhet med formål å legge til rette for studentinvolvering i saker som gjelder studentvelferd.

Åpenhet og involvering gjelder ikke saker som er i konflikt med gjeldende taushetsplikt, er av sensitiv art, gjelder tvister, ansettelser, personalsaker, anskaffelser, forhandlinger eller forretningsmessige forhold.

2. Velferdstinget – øverst demokratisk valgte studentorgan
I samarbeidsavtale med Velferdstinget er Velferdstinget høringsinstans overfor styret i SiS i følgende saker

– Årlig visjon, mål og budsjett
– Saker som har betydning for studentvelferden
– Endring av semesteravgift
– Disponering av semesteravgift, herunder bl. a. retningslinjer for tildeling av velferdsmidler, helserefusjon og tilskudd til enkeltarrangement.

Hvis det ikke er mulig på grunn av tidspress, skal Velferdstingets AU kontaktes, slik at de kan uttale seg på vegne av Velferdstinget.

AU for Velferdstinget orienteres om SiS styrets saker ved at sakliste og saksframlegg som ikke er konfidensielt/driftssensitivt oversendes AU samtidig som det sendes styret i SiS. AU har taushetsplikt.

AU for Velferdstinget kan kontakte administrasjonen fortløpende for å få klarhet i spørsmål om SiS sin drift, saker som er sendt på høring m. m.

3. Alle studenter og andre
Saker som sendes Velferdstinget på høring legges også ut på SiS sine nettsider, slik at alle studenter har anledning til å bli hørt. Det informeres om høringene på Facebook og andre aktuelle sosiale medier.

Styrets møteplan, styreprotokoller når de er vedtatt av styret i påfølgende styremøte og styrets beretning og regnskap legges offentlig ut på SiS sin nettside. Visjon, mål og budsjett legges offentlig ut på SiS sin nettside når saken sendes VT på høring. Alle styresaker som ikke kommer i konflikt med gjeldende taushetsplikt, er av sensitiv art, gjelder tvister, personalsaker, forhandlinger, anskaffelser eller forretningsmessige forhold legges offentlig ut på SiS sin nettside. Det samme gjelder studentundersøkelser.

Alle studenter og studentorganisasjoner er velkommen til å møte styret før styremøtet. De har anledning til å be styret ta opp konkrete saker, mene noe om saker og driften av SiS og ellers hva de måtte ønske.

Styrets leder og administrasjon er tilgjengelig for alle studenter og andre og svarer på henvendelser.

Årsrapporter
Avdelingsledere og kontaktpersoner

Elisabeth Faret (Administrerende direktør) elisabeth.faret@studentensbeste.no
51 83 33 77 / 950 03 339

Øyvind Lorentzen (SiS bolig og økonomi): ol@studentensbeste.no
51 83 33 20 / 482 95 048

Kristin Bjander (SiS barnehage): kristin.bjander@studentensbeste.no
51 71 57 80

Hilde E. Hansen (SiS bok): hilde.e.hansen@studentensbeste.no
51 83 33 03 / 411 64 608

Thomas Hoøy (SiS kafe) thomas@studentensbeste.no  959 34 950

Arve Kristiansen (SiS helse og SiS kommunikasjon): arve@studentensbeste.no
934 22 422

Arne Storhaug (SiS sportssenter): arne@sissportssenter.no
51 83 33 82 / 404 13 919

Frank Bremnes (SiS kommunikasjon): frank.bremnes@studentensbeste.no
51 83 33 21 / 412 34 162

Elisabeth Hope (SiS kommunikasjon): i permisjon

Undersøkelser og rapporter

Studentenes tilfredshet med SiS i 2017

1007 studenter svarte på undersøkelsen, som kartlegger kundetilfredshet med SiS på ulike områder. Utvalget av studenter var tilfeldig blant heltidsstudenter tilknyttet SiS. Totaltallene er vektet slik at de er representative for studentpopulasjonen med tanke på kjønn, studiested og andel som bor i SiS bolig. Les rapporten her (PDF).

Studentenes tilfredshet med SiS i 2014

1136 studenter svarte på undersøkelsen, som kartlegger kundetilfredshet med SiS på ulike områder. Utvalget av studenter var tilfeldig blant heltidsstudenter tilknyttet SiS. Totaltallene er vektet slik at de er representative for studentpopulasjonen med tanke på kjønn, studiested og andel som bor i SiS bolig. Les rapporten her (PDF).

SHoT – Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2018

Undersøkelsen kartlegger studentenes helse- og trivselsituasjon i bred forstand. Alle norske heltidsstudenter mellom 18 og 35 år som på tidspunktet tok høyere utdanning, ble invitert til å svare. Les rapporten her.

SHoT – Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2010

Undersøkelsen kartlegger studentenes helse- og trivselsituasjon i bred forstand, med hovedvekt på psykososiale forhold. Undersøkelsen ble i tillegg til Stavanger, gjort i Oslo, Bergen, Trondheim, Oppland, Telemark og Finnmark. Les rapporten her.