Har du lyst til å arrangere noe kjekt for dine medstudenter?

Har du en kjempegod idé til et bra arrangement? Da kan du søke støtte fra oss, og din idé trenger ikke å være i regi av en studentforening.

Søknadsskjema kan leveres hele året. Alt du trenger å gjøre er å fylle ut skjemaet på denne siden. Husk å les retningslinjene først!

Er du i tvil om noe er det bare å ta kontakt med oss. Kontakt Frank på epost eller 51 83 33 21, eller Elisabeth på epost eller 51 83 33 18.

Følgende lokaler kan benyttes gratis for arrangementer:

Folken
SiS Kafé

Retningslinjer

1. Hvem kan søke?

a) Alle studentorganisasjoner, med unntak av:

 1. Velferdstinget, StOr/BIS/Studentrådene/Parlamentene
 2. Folken, BI-kroa, Tappetårnet og andre tilsvarende studentsteder
 3. Etablerte regelmessige arrangement, som Fadder, Jentemiddagen, Masterfesten, Husfesten og lignende

b) Grupper av studenter som betaler semesteravgift til SiS kan søke om inntil tre arrangementer i semesteret

2. Hva og hvor mye kan det søkes om støtte til?

Studentarrangement som har som formål å styrke det sosiale studentmiljøet.
a) Minimum 20 deltakende studenter. Unntaket er arrangement for utdanningsinstitusjoner/studieretninger/kull med færre enn 20 studenter
b) Underholdning: honorar til artist, DJ, standup, quizmaster, foredragsholder eller lignende
c) Sosiale aktiviteter: heiskort ved skitur, bowling, paintball, curling, premier eller lignende
d) Minimum 2/3 av deltakerne må være studenter som betaler semesteravgift til SiS
e) Inntil kr 100,- per deltakende student, maksimum kr 50.000,-
f) Arrangementer der studentene på alle utdanningsinstitusjonene som er tilsluttet SiS inviteres, kan få innvilget støtte på inntil kr 75.000,-. Maks kr 100,- per student

3. Hva skal søknaden inneholde?

a) Søknaden sendes elektronisk via skjema på vår nettside. Alle felt må fylles ut
b) Budsjett og program for arrangementet vedlegges
c) Eventuelt utfyllende opplysninger til søknad vedlegges

4. Annet

a) Administrasjonen kan be om tilleggsopplysninger utover det som fremkommer i retningslinjene, samt foreta kontroller/stikkprøver av regnskap, antall deltakere og mer
b) Ved 30 deltakere eller færre, kan SiS be om navneliste og studentnummer for deltakerne
c) Deltakende ikke-studenter må selv betale en egenandel minimum tilsvarende støtten fra SiS
d) Det skal fremgå at arrangementet er støttet av SiS på alle markedsføringsflater som benyttes
e) Arrangement med økonomisk overskudd, eller som er en del av, eller knyttet til, undervisning, vil ikke få støtte

5. Søknadsbehandling

a) Ved endringer i opplysningene gitt i søknaden, skal SiS umiddelbart få beskjed, sånn at søknaden kan vurderes på nytt
b) Ved avvik mellom søknad og regnskap/gjennomført arrangement, kan støtten fra SiS bortfalle eller reduseres
c) Søker kan anke administrasjonens avgjørelse inn for styret i SiS innen 14 dager fra mottatt svar
d) Søknader av prinsipiell art, og på kr 25.000,- eller mer, skal behandles av styret i SiS
e) Administrasjonen og styret kan utøve skjønn

6. Frister

a) Søknader under kr 25.000,- må sendes til SiS minimum 10 virkedager før arrangementsdato
b) Søknader over kr 25.000,- må sendes til SiS minimum én måned før arrangementsdato
c) Regnskap og kopi av kvitteringer må sendes til SiS senest én måned etter arrangementslutt. For arrangementer som får støtte på kr 25.000,- eller mer, skal regnskapet være revidert

  1. Info om søker
  /Info about applicant

  Ditt navn / Your name*

  Studiested / Study area*

  E-post / e-mail*

  Mobil / mobile number*


  2. Beskrivelse av arrangementet
  /Describe event

  Tittel på arrangementet /Name event*

  Hva skal midlene brukes til? (Maks 1000 tegn)
  /Nature of the event (Max 1000 letters)*

  Dato for arrangementet (Søknaden må sendes senest 10 virkedager før arrangementet)
  /Date of event* (application must be submitted at least ten days prior to the event)

  Sted for arrangementet (Bør avholdes i SiS sine lokaler om mulig)
  /Venue (Preferrably in a SiS location)*

  Hvis annet, spesifiser: /If other, please specify*

  Antall deltagende studenter tilsluttet SiS

  Minimum 20 deltagere
  /Number of participants affiliated to SiS (minimum 20 participants)*

  Antall deltagende ikke-studenter (Støttes ikke av SiS)
  /Number of participants not affiliated to SiS (not supported by SiS)*


  3. Budsjett
  /Budget

  Dokument/Document

  Beskrivelse av fil: /Description of file:*


  4. For utbetaling
  /For payment

  Kontoinnehaver /Account holder name*

  Kontonummer /Account number*


  Arrangementet skal avholdes i samsvar med gjeldende smittevernsråd fra FHI, for å begrense smittespredning. Dere må selv beskrive i søknaden hvordan dere planlegger å gjøre dette. // The event must be held in accordance with regulations from the Norwegian Institute of Public Health (NIPH), to reduce the spread of the corona virus. How you intend to do this, must be outlined in your application.